How to Build Einsteinium Nucleus Es-252

 

 

 

 

 

Einsteinium Nucleus 252Es
Proton:99
Neutron:153
Spin:-5
Half Life: 471.7 day
Proton configuration: [Rn] s2 f4 d7

 

Copyright © 2012 www.gy.com