How to Build Thallium Nucleus Tl-205

 

 

 

 

 

Thallium Nucleus 205Tl
Proton:81
Neutron:124
Spin:1/2
Energy State: Stable
Proton configuration:
[Xe] s2 f4 d10 d10 p1

 

Copyright © 2012 www.gy.com