How to Build Osmium Nucleus Os-192

 

 

 

 

 

Osmium Nucleus 192Os
Proton:76
Neutron:116
Spin:0
Energy State: Stable
Proton configuration:[Xe] s2 f4 d10 d6

 

Copyright © 2012 www.gy.com