How to Build Europium Nucleus Eu-153

 

 

 

 

 

Europium Nucleus 153Eu
Proton:63
Neutron:90
Spin: 5/2
Energy State: Stable
Proton configuration:[Xe] s2 f4 d3

 

Copyright © 2012 www.gy.com