How to Build Praseodymium Nucleus Pr-141

 

 

 

 

 

Praseodymium Nucleus 141Pr
Proton:59
Neutron:82
Spin: 5/2
Energy State: Stable
Proton configuration: [Xe] s2 f3

 

Copyright © 2012 www.gy.com