How to Build Xenon Nucleus Xe-132

 

 

 

 

 

Xenon Nucleus 132Xe
Proton:54
Neutron:78
Spin:0
Energy State: Stable
Proton configuration:[Kr] s2 d10 p6

 

Copyright © 2012 www.gy.com