How to Build Tin Nucleus Sn-120

 

 

 

 

 

Tin Nucleus 120Sn
Proton:50
Neutron:70
Spin:0
Energy State: Stable
Proton configuration:[Kr] s2 d10 p2

 

Copyright © 2012 www.gy.com