How to Build Boron Nucleus B-11

 

 

 

 

 

Boron Nucleus 11B
Proton:5
Neutron:6
Spin: -3/2
Energy State: Stable
Proton configuration: [He] s2 p1

 

Copyright © 2012 www.gy.com