How to Build Gallium Nucleus Ga-69

 

 

 

 

 

Gallium Nucleus 69Ga
Proton:31
Neutron:38
Spin:-3/2
Energy State: Stable
Proton configuration:[Ar] s2 d10 p1

 

Copyright © 2012 www.gy.com