How to Build Titanium Nucleus Ti-48

 

 

 

 

 

Titanium Nucleus 48Ti
Proton:22
Neutron:26
Spin: 0
Energy State: Stable
Proton configuration:[Ar] s2 d2

 

Copyright © 2012 www.gy.com