How to Build Silicon Nucleus Si-28

 

 

 

 

 

Silicon Nucleus 28Si
Proton:14
Neutron:14
Spin: 0
Energy State: Stable
Proton configuration:[Ne] s2 p2

 

Copyright © 2012 www.gy.com