89 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  141Te     52     89     -5/2      
  142I     53     89     -2      
  143Xe     54     89     -5/2      
  144Cs     55     89     -1      
  145Ba     56     89     -5/2      
  146La     57     89     -2      
  146mLa     57     89     -6      
  147Ce     58     89     -5/2      
  148Pr     59     89     -1      
  148mPr     59     89     -4      
  149Nd     60     89     -5/2      
  150Pm     61     89     -1      
  151mSm     62     89     -11/2      
  151Sm     62     89     -5/2      
  152m4Eu     63     89     4      
  152m1Eu     63     89     0      
  152m5Eu     63     89     -8      
  152m2Eu     63     89     -1      
  152Eu     63     89     -3      
  153Gd     64     89     -3/2      
  153m2Gd     64     89     -11/2      
  153m1Gd     64     89     9/2      
  154m1Tb     65     89     -3      
  154m2Tb     65     89     -7      
  154Tb     65     89     0      
  155Dy     66     89     -3/2      
  155mDy     66     89     -11/2      
  156m1Ho     67     89     9      
  156Ho     67     89     -4      
  156m2Ho     67     89     -1      
  157Er     68     89     -3/2      
  157mEr     68     89     9/2      
  158mTm     69     89     5      
  158Tm     69     89     -2      
  159Yb     70     89     -5/2      
  160Lu     71     89     -2      
  161Hf     72     89     -3/2      
  162Ta     73     89     3      
  163W     74     89     -3/2      
  165Os     76     89     -7/2      
  166Ir     77     89     -2      
  166mIr     77     89     9      
  167Pt     78     89     -7/2