85 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134In     49     85     4      
  135Sn     50     85     -7/2      
  136Sb     51     85     -1      
  136mSb     51     85     -6      
  137Te     52     85     -3/2      
  138I     53     85     -2      
  139Xe     54     85     -3/2      
  140Cs     55     85     -1      
  141Ba     56     85     -3/2      
  142La     57     85     -2      
  143Ce     58     85     -3/2      
  144mPr     59     85     -3      
  144Pr     59     85     0      
  145Nd     60     85     -7/2     Stable  
  146Pm     61     85     -3      
  147Sm     62     85     -7/2      
  148Eu     63     85     -5      
  149Gd     64     85     -7/2      
  150mTb     65     85     9      
  150Tb     65     85     -2      
  151Dy     66     85     -7/2      
  152m1Ho     67     85     9      
  152m2Ho     67     85     -19      
  152Ho     67     85     -2      
  153Er     68     85     -7/2      
  154Tm     69     85     -2      
  154mTm     69     85     9      
  155Yb     70     85     -7/2      
  156mLu     71     85     9      
  156Lu     71     85     -2      
  157Hf     72     85     -7/2      
  158Ta     73     85     -2      
  158mTa     73     85     9      
  159W     74     85     -7/2      
  160Re     75     85     -2