83 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130Ag     47     83     0      
  131Cd     48     83     -7/2      
  132In     49     83     -7      
  133Sn     50     83     -7/2      
  134Sb     51     83     0      
  134mSb     51     83     -7      
  135Te     52     83     -7/2      
  135mTe     52     83     -19/2      
  136I     53     83     -1      
  136mI     53     83     -6      
  137Xe     54     83     -7/2      
  138Cs     55     83     -3      
  138mCs     55     83     -6      
  139Ba     56     83     -7/2      
  140La     57     83     -3      
  141Ce     58     83     -7/2      
  142Pr     59     83     -2      
  142mPr     59     83     -5      
  143Nd     60     83     -7/2     Stable  
  144Pm     61     83     -5      
  144m1Pm     61     83     9      
  144m2Pm     61     83     27      
  145Sm     62     83     -7/2      
  145mSm     62     83     49/2      
  146Eu     63     83     -4      
  146mEu     63     83     9      
  147Gd     64     83     -7/2      
  147mGd     64     83     49/2      
  148m1Tb     65     83     9      
  148m2Tb     65     83     27      
  148Tb     65     83     -2      
  149Dy     66     83     -7/2      
  149mDy     66     83     -27/2      
  150m1Ho     67     83     9      
  150Ho     67     83     -2      
  151Er     68     83     -7/2      
  151m1Er     68     83     -27/2      
  152m2Tm     69     83     17      
  152Tm     69     83     -2      
  152m1Tm     69     83     9      
  153mYb     70     83     -27/2      
  153Yb     70     83     -7/2      
  154Lu     71     83     -2      
  154m1Lu     71     83     9      
  154m2Lu     71     83     17      
  155Hf     72     83     -7/2      
  156Ta     73     83     -2      
  156mTa     73     83     9