79 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126Ag     47     79     3      
  127Cd     48     79     3/2      
  128In     49     79     3      
  128m1In     49     79     -1      
  128m2In     49     79     -8      
  129Sn     50     79     3/2      
  129mSn     50     79     -11/2      
  130Sb     51     79     -8      
  131mTe     52     79     -11/2      
  131Te     52     79     3/2      
  132I     53     79     4      
  132mI     53     79     -8      
  133Xe     54     79     3/2      
  133mXe     54     79     -11/2      
  134Cs     55     79     4      
  134mCs     55     79     -8      
  135mBa     56     79     -11/2      
  135Ba     56     79     3/2     Stable  
  136mLa     57     79     -8      
  136La     57     79     1      
  137mCe     58     79     -11/2      
  137Ce     58     79     3/2      
  138Pr     59     79     1      
  138mPr     59     79     -7      
  139Nd     60     79     3/2      
  139m1Nd     60     79     -11/2      
  140Pm     61     79     1      
  140mPm     61     79     -8      
  141mSm     62     79     -11/2      
  141Sm     62     79     1/2      
  142mEu     63     79     -8      
  142Eu     63     79     1      
  143mGd     64     79     -11/2      
  143Gd     64     79     1/2      
  144m3Tb     65     79     9      
  144m1Tb     65     79     -6      
  144Tb     65     79     1      
  144m4Tb     65     79     10      
  144m2Tb     65     79     -8      
  145mDy     66     79     -11/2      
  145Dy     66     79     1/2      
  146Ho     67     79     10      
  147mEr     68     79     -11/2      
  147Er     68     79     1/2      
  148Tm     69     79     10      
  149Yb     70     79     3/2      
  150Lu     71     79     2