61 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  96Br     35     61     -2      
  97Kr     36     61     3/2      
  99Sr     38     61     3/2      
  101Zr     40     61     3/2      
  102Nb     41     61     1      
  103Mo     42     61     3/2      
  104m1Tc     43     61     2      
  104Tc     43     61     3      
  105Ru     44     61     3/2      
  106Rh     45     61     1      
  106mRh     45     61     6      
  107m2Pd     46     61     -11/2      
  107m1Pd     46     61     1/2      
  107Pd     46     61     5/2      
  108mAg     47     61     6      
  108Ag     47     61     1      
  109m2Cd     48     61     -11/2      
  109m1Cd     48     61     1/2      
  109Cd     48     61     5/2      
  110mIn     49     61     2      
  110In     49     61     7      
  111Sn     50     61     7/2      
  111mSn     50     61     1/2      
  112Sb     51     61     3      
  113Te     52     61     7/2      
  114I     53     61     1      
  114mI     53     61     -7      
  115Xe     54     61     5/2      
  116Cs     55     61     1      
  117Ba     56     61     3/2      
  119Ce     58     61     5/2