41 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  63Ti     22     41     -1/2      
  65Cr     24     41     -1/2      
  67Fe     26     41     -1/2      
  67mFe     26     41     -5/2      
  68Co     27     41     -7      
  68mCo     27     41     3      
  69m1Ni     28     41     -1/2      
  69m2Ni     28     41     -17/2      
  69Ni     28     41     9/2      
  70m1Cu     29     41     -3      
  70Cu     29     41     -6      
  70m2Cu     29     41     1      
  71mZn     30     41     9/2      
  71Zn     30     41     -1/2      
  72mGa     31     41     0      
  72Ga     31     41     -3      
  73m2Ge     32     41     -1/2      
  73Ge     32     41     9/2     Stable  
  73m1Ge     32     41     5/2      
  74As     33     41     -2      
  75Se     34     41     5/2      
  76Br     35     41     -1      
  76mBr     35     41     4      
  77Kr     36     41     5/2      
  78mRb     37     41     -4      
  78Rb     37     41     0      
  79Sr     38     41     -3/2      
  80m1Y     39     41     -1      
  80Y     39     41     -4      
  80m2Y     39     41     2      
  81Zr     40     41     -3/2      
  82Nb     41     41     0      
  83Mo     42     41     -3/2