31 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  46P     15     31     -3      
  47S     16     31     -3/2      
  48Cl     17     31     2      
  49Ar     18     31     -3/2      
  51Ca     20     31     -3/2      
  52Sc     21     31     3      
  53Ti     22     31     -3/2      
  54V     23     31     3      
  54mV     23     31     5      
  55Cr     24     31     -3/2      
  56Mn     25     31     3      
  57Fe     26     31     -1/2     Stable  
  58m2Co     27     31     4      
  58m1Co     27     31     5      
  58Co     27     31     2      
  59Ni     28     31     -3/2      
  60Cu     29     31     2      
  61m1Zn     30     31     -1/2      
  61Zn     30     31     -3/2      
  62Ga     31     31     0      
  63Ge     32     31     -3/2      
  64As     33     31     0      
  65Se     34     31     -3/2