177 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  293Lv     116     177     5/2      
  294Uus     117     177     2