176 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  292Lv     116     176     0      
  293Uus     117     176     3/2      
  294Uuo     118     176     0