175 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  289Fl     114     175     5/2      
  290Uup     115     175     1      
  291Lv     116     175     3/2