174 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  288Fl     114     174     0      
  289Uup     115     174     3/2      
  290Lv     116     174     0