170 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  281Rg     111     170     1/2      
  282Cn     112     170     0      
  283Uut     113     170     3/2