168 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  277Mt     109     168     1/2      
  279Rg     111     168     1/2