164 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  268Rf     104     164     0      
  271Bh     107     164     5/2