162 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  266Rf     104     162     0      
  267Db     105     162     7/2      
  270Hs     108     162     0