115 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187Hf     72     115     1/2      
  188Ta     73     115     3      
  189W     74     115     -3/2      
  190Re     75     115     -2      
  190mRe     75     115     -6      
  191mOs     76     115     -3/2      
  191Os     76     115     -9/2      
  192m1Ir     77     115     -1      
  192m2Ir     77     115     -11      
  192Ir     77     115     4      
  193Pt     78     115     -1/2      
  193mPt     78     115     13/2      
  194m1Au     79     115     5      
  194Au     79     115     -1      
  194m2Au     79     115     -11      
  195mHg     80     115     13/2      
  195Hg     80     115     -1/2      
  196mTl     81     115     7      
  196Tl     81     115     -2      
  197m2Pb     82     115     -21/2      
  197Pb     82     115     -3/2      
  197m1Pb     82     115     13/2      
  198m1Bi     83     115     7      
  198Bi     83     115     2      
  198m2Bi     83     115     -10      
  199mPo     84     115     13/2      
  199Po     84     115     -3/2      
  200m1At     85     115     7      
  200m2At     85     115     -10      
  200At     85     115     3      
  201Rn     86     115     -3/2      
  201mRn     86     115     13/2      
  202mFr     87     115     -10      
  202Fr     87     115     3      
  203Ra     88     115     -3/2      
  203mRa     88     115     13/2