114 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  186Hf     72     114     0      
  187Ta     73     114     7/2      
  188W     74     114     0      
  189Re     75     114     5/2      
  190mOs     76     114     -10      
  190Os     76     114     0     Stable  
  191m1Ir     77     114     -11/2      
  191Ir     77     114     3/2     Stable  
  192Pt     78     114     0     Stable  
  193m2Au     79     114     31/2      
  193Au     79     114     3/2      
  193m1Au     79     114     -11/2      
  194Hg     80     114     0      
  195Tl     81     114     1/2      
  195mTl     81     114     -9/2      
  196Pb     82     114     0      
  196m1Pb     82     114     2      
  196m2Pb     82     114     4      
  196m4Pb     82     114     12      
  196m3Pb     82     114     -5      
  197Bi     83     114     -9/2      
  197m1Bi     83     114     1/2      
  197m3Bi     83     114     -29/2      
  197m2Bi     83     114     -23/2      
  197m5Bi     83     114     -31/2      
  198Po     84     114     0      
  198m2Po     84     114     12      
  198m1Po     84     114     -11      
  199At     85     114     -9/2      
  200Rn     86     114     0      
  201Fr     87     114     -9/2      
  202Ra     88     114     0