113 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  184Lu     71     113     3      
  185Hf     72     113     -3/2      
  186Ta     73     113     -2      
  187W     74     113     -3/2      
  188Re     75     113     -1      
  188mRe     75     113     -6      
  189mOs     76     113     -9/2      
  189Os     76     113     -3/2     Stable  
  190m3Ir     77     113     -11      
  190m1Ir     77     113     -1      
  190Ir     77     113     -4      
  191Pt     78     113     -3/2      
  191m1Pt     78     113     -9/2      
  191m2Pt     78     113     13/2      
  192m1Au     79     113     5      
  192Au     79     113     -1      
  192m2Au     79     113     -11      
  193Hg     80     113     -3/2      
  193mHg     80     113     13/2      
  194Tl     81     113     -2      
  194mTl     81     113     7      
  195m2Pb     82     113     -21/2      
  195Pb     82     113     -3/2      
  195m1Pb     82     113     13/2      
  196Bi     83     113     3      
  196m1Bi     83     113     7      
  196m2Bi     83     113     -10      
  197mPo     84     113     13/2      
  197Po     84     113     -3/2      
  198mAt     85     113     -10      
  198At     85     113     3      
  199Rn     86     113     -3/2      
  199mRn     86     113     13/2      
  200Fr     87     113     3      
  200mFr     87     113     -10