112 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  183Lu     71     112     7/2      
  184mHf     72     112     -8      
  184Hf     72     112     0      
  185mTa     73     112     -21/2      
  185Ta     73     112     7/2      
  186W     74     112     0     Stable  
  186m1W     74     112     -7      
  186m2W     74     112     16      
  187Re     75     112     5/2      
  188Os     76     112     0     Stable  
  189Ir     77     112     3/2      
  189m1Ir     77     112     -11/2      
  189m2Ir     77     112     25/2      
  190Pt     78     112     0      
  191Au     79     112     3/2      
  191m1Au     79     112     -11/2      
  192Hg     80     112     0      
  193mTl     81     112     -9/2      
  193Tl     81     112     1/2      
  194Pb     82     112     0      
  195m2Bi     83     112     -29/2      
  195Bi     83     112     -9/2      
  195m1Bi     83     112     1/2      
  196mPo     84     112     -11      
  196Po     84     112     0      
  197At     85     112     -9/2      
  197mAt     85     112     1/2      
  198Rn     86     112     0      
  199Fr     87     112     1/2