111 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181Yb     70     111     -3/2      
  182Lu     71     111     2      
  183Hf     72     111     -3/2      
  184Ta     73     111     -5      
  185W     74     111     -3/2      
  185mW     74     111     11/2      
  186Re     75     111     -1      
  186mRe     75     111     8      
  187Os     76     111     -1/2     Stable  
  188mIr     77     111     7      
  188Ir     77     111     -1      
  189Pt     78     111     -3/2      
  189m1Pt     78     111     -9/2      
  189m2Pt     78     111     13/2      
  190mAu     79     111     -11      
  190Au     79     111     -1      
  191mHg     80     111     13/2      
  191Hg     80     111     -3/2      
  192Tl     81     111     -2      
  192m2Tl     81     111     -8      
  192m1Tl     81     111     7      
  193m1Pb     82     111     13/2      
  193Pb     82     111     -3/2      
  193m2Pb     82     111     33/2      
  194Bi     83     111     3      
  195mPo     84     111     13/2      
  195Po     84     111     -3/2      
  196m1At     85     111     -10      
  196At     85     111     3      
  196m2At     85     111     5      
  197mRn     86     111     13/2      
  197Rn     86     111     -3/2