110 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  179Tm     69     110     1/2      
  180Yb     70     110     0      
  181Lu     71     110     7/2      
  182Hf     72     110     0      
  182mHf     72     110     -8      
  183mTa     73     110     -9/2      
  183Ta     73     110     7/2      
  184W     74     110     0     Stable  
  185Re     75     110     5/2     Stable  
  185mRe     75     110     21/2      
  186Os     76     110     0      
  187m1Ir     77     110     -9/2      
  187m2Ir     77     110     -11/2      
  187Ir     77     110     3/2      
  188Pt     78     110     0      
  189m3Au     79     110     31/2      
  189m2Au     79     110     -9/2      
  189Au     79     110     1/2      
  189m1Au     79     110     -11/2      
  190Hg     80     110     0      
  191mTl     81     110     -9/2      
  191Tl     81     110     1/2      
  192Pb     82     110     0      
  192m1Pb     82     110     10      
  192m3Pb     82     110     -11      
  192m2Pb     82     110     12      
  193Bi     83     110     -9/2      
  193mBi     83     110     1/2      
  194mPo     84     110     -11      
  194Po     84     110     0      
  195mAt     85     110     -9/2      
  195At     85     110     1/2      
  196Rn     86     110     0