102 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  163Pm     61     102     -5/2      
  164Sm     62     102     0      
  165Eu     63     102     5/2      
  166Gd     64     102     0      
  167Tb     65     102     3/2      
  168Dy     66     102     0      
  169Ho     67     102     -7/2      
  170Er     68     102     0     Stable  
  171mTm     69     102     -7/2      
  171Tm     69     102     1/2      
  172Yb     70     102     0     Stable  
  173mLu     71     102     -5/2      
  173Lu     71     102     7/2      
  174m4Hf     72     102     14      
  174Hf     72     102     0      
  174m2Hf     72     102     -8      
  174m1Hf     72     102     6      
  175Ta     73     102     7/2      
  176W     74     102     0      
  177Re     75     102     -5/2      
  178Os     76     102     0      
  179Ir     77     102     -5/2      
  180Pt     78     102     0      
  181Au     79     102     -3/2      
  182Hg     80     102     0      
  183m1Tl     81     102     -9/2      
  183Tl     81     102     1/2      
  183m2Tl     81     102     13/2      
  184Pb     82     102     0      
  185mBi     83     102     1/2      
  185Bi     83     102     -9/2