Einsteinium Nucleus 258Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  258Es     99     159     2      

Einsteinium Nucleus 258Es Layered View

258Es

 

258Es

Einsteinium Nucleus 258Es Front View

258Es

Einsteinium Nucleus 258Es Back View

258Es

Einsteinium Nucleus 258Es Left View

258Es

Einsteinium Nucleus 258Es Right View