Einsteinium Nucleus 257Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  257Es     99     158     7/2      

Einsteinium Nucleus 257Es Layered View

257Es

 

257Es

Einsteinium Nucleus 257Es Front View

257Es

Einsteinium Nucleus 257Es Back View

257Es

Einsteinium Nucleus 257Es Left View

257Es

Einsteinium Nucleus 257Es Right View