Einsteinium Nucleus 256Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  256Es     99     157     1      

Einsteinium Nucleus 256Es Layered View

256Es

 

256Es

Einsteinium Nucleus 256Es Front View

256Es

Einsteinium Nucleus 256Es Back View

256Es

Einsteinium Nucleus 256Es Left View

256Es

Einsteinium Nucleus 256Es Right View