Einsteinium Nucleus 255Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  255Es     99     156     7/2      

Einsteinium Nucleus 255Es Layered View

255Es

 

255Es

Einsteinium Nucleus 255Es Front View

255Es

Einsteinium Nucleus 255Es Back View

255Es

Einsteinium Nucleus 255Es Left View

255Es

Einsteinium Nucleus 255Es Right View