Einsteinium Nucleus 254mEs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  254mEs     99     155     2      

Einsteinium Nucleus 254mEs Layered View

254mEs

 

254mEs

Einsteinium Nucleus 254mEs Front View

254mEs

Einsteinium Nucleus 254mEs Back View

254mEs

Einsteinium Nucleus 254mEs Left View

254mEs

Einsteinium Nucleus 254mEs Right View