Einsteinium Nucleus 254Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  254Es     99     155     7      

Einsteinium Nucleus 254Es Layered View

254Es

 

254Es

Einsteinium Nucleus 254Es Front View

254Es

Einsteinium Nucleus 254Es Back View

254Es

Einsteinium Nucleus 254Es Left View

254Es

Einsteinium Nucleus 254Es Right View