Einsteinium Nucleus 253Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  253Es     99     154     7/2      

Einsteinium Nucleus 253Es Layered View

253Es

 

253Es

Einsteinium Nucleus 253Es Front View

253Es

Einsteinium Nucleus 253Es Back View

253Es

Einsteinium Nucleus 253Es Left View

253Es

Einsteinium Nucleus 253Es Right View