Einsteinium Nucleus 252Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  252Es     99     153     -5      

Einsteinium Nucleus 252Es Layered View

252Es

 

252Es

Einsteinium Nucleus 252Es Front View

252Es

Einsteinium Nucleus 252Es Back View

252Es

Einsteinium Nucleus 252Es Left View

252Es

Einsteinium Nucleus 252Es Right View