Einsteinium Nucleus 250mEs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  250mEs     99     151     -1      

Einsteinium Nucleus 250mEs Layered View

250mEs

 

250mEs

Einsteinium Nucleus 250mEs Front View

250mEs

Einsteinium Nucleus 250mEs Back View

250mEs

Einsteinium Nucleus 250mEs Left View

250mEs

Einsteinium Nucleus 250mEs Right View