Einsteinium Nucleus 250Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  250Es     99     151     6      

Einsteinium Nucleus 250Es Layered View

250Es

 

250Es

Einsteinium Nucleus 250Es Front View

250Es

Einsteinium Nucleus 250Es Back View

250Es

Einsteinium Nucleus 250Es Left View

250Es

Einsteinium Nucleus 250Es Right View