Einsteinium Nucleus 249Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  249Es     99     150     7/2      

Einsteinium Nucleus 249Es Layered View

249Es

 

249Es

Einsteinium Nucleus 249Es Front View

249Es

Einsteinium Nucleus 249Es Back View

249Es

Einsteinium Nucleus 249Es Left View

249Es

Einsteinium Nucleus 249Es Right View