Einsteinium Nucleus 248Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  248Es     99     149     -2      

Einsteinium Nucleus 248Es Layered View

248Es

 

248Es

Einsteinium Nucleus 248Es Front View

248Es

Einsteinium Nucleus 248Es Back View

248Es

Einsteinium Nucleus 248Es Left View

248Es

Einsteinium Nucleus 248Es Right View