Einsteinium Nucleus 247Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  247Es     99     148     7/2      

Einsteinium Nucleus 247Es Layered View

247Es

 

247Es

Einsteinium Nucleus 247Es Front View

247Es

Einsteinium Nucleus 247Es Back View

247Es

Einsteinium Nucleus 247Es Left View

247Es

Einsteinium Nucleus 247Es Right View