Einsteinium Nucleus 246Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  246Es     99     147     -4      

Einsteinium Nucleus 246Es Layered View

246Es

 

246Es

Einsteinium Nucleus 246Es Front View

246Es

Einsteinium Nucleus 246Es Back View

246Es

Einsteinium Nucleus 246Es Left View

246Es

Einsteinium Nucleus 246Es Right View