Einsteinium Nucleus 245Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  245Es     99     146     -3/2      

Einsteinium Nucleus 245Es Layered View

245Es

 

245Es

Einsteinium Nucleus 245Es Front View

245Es

Einsteinium Nucleus 245Es Back View

245Es

Einsteinium Nucleus 245Es Left View

245Es

Einsteinium Nucleus 245Es Right View