Einsteinium Nucleus 243Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  243Es     99     144     -3/2      

Einsteinium Nucleus 243Es Layered View

243Es

 

243Es

Einsteinium Nucleus 243Es Front View

243Es

Einsteinium Nucleus 243Es Back View

243Es

Einsteinium Nucleus 243Es Left View

243Es

Einsteinium Nucleus 243Es Right View