Einsteinium Nucleus 242Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  242Es     99     143     -2      

Einsteinium Nucleus 242Es Layered View

242Es

 

242Es

Einsteinium Nucleus 242Es Front View

242Es

Einsteinium Nucleus 242Es Back View

242Es

Einsteinium Nucleus 242Es Left View

242Es

Einsteinium Nucleus 242Es Right View